• Disclaimer & Alg voorwaarde

Algemene Voorwaarden Pashouders

 

 

Artikel 1 Algemeen

1.1.

De Stichting Oss Voorop, hierna te noemen ‘de Stichting’, brengt de Osse Stadspas op de markt.

1.2.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Stichting en een pashouder waarop de Stichting deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3.

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Stichting en de pashouder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.  

1.4.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

1.6.

Indien de Stichting niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Stichting in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

Artikel 2 Uitvoering Stadspasregeling

2.1.

Bestellen van de Stadspas is mogelijk via de website www.stadspas-oss.nl.

2.2.

De Stadspasovereenkomst wordt aangegaan voor een periode die aanvangt op het moment van aanschaf van de pas en deze loopt vervolgens 12 maanden.

2.3.

De pashouder kan jaarlijks tot wederopzegging gebruik maken van de Stadspasregeling. De Stadspasovereenkomst wordt per vervaldatum automatisch verlengd à € 15,00 wanneer de Stichting geen tijdige opzegging heeft ontvangen. Indien een pashouder geen gebruik meer wenst te maken van de Stadspasregeling dient dit minimaal één maand voor de vervaldatum schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt te worden. De opzegging kan gericht worden aan: Stichting Oss Voorop, Postbus 379, 5340 AJ te Oss of info@stadspas-oss.nl

2.4.

Betalen van de Stadspas is mogelijk via de website www.stadspas-oss.nl of via een automatische incasso à € 15,00.

2.5.

Wijzigingen in het aanbod van de deelnemende bedrijven en/of organisaties vormt geen reden voor beëindiging van de Stadspasovereenkomst.

2.6.

Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden geeft de pashouder de Stichting expliciet toestemming digitale nieuwsbrieven te zenden. Indien de pashouder geen digitale nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kan dit via de website www.stadspas-oss.nl worden aangegeven.

 

 

Artikel 3 Gebruik Stadspas

3.1.

De Stadspas is een kortingskaart en geen betaalmiddel.

3.2.

De Stadspas is strikt persoonlijk en geldt voor één persoon. Het is de pashouder verboden de pas door derden te laten gebruiken. Er kan door de deelnemende ondernemingen en/of organisaties om legitimatie gevraagd worden.

3.3.

De deelnemende bedrijven en/of organisaties geven de korting op vertoon van de pas. Er bestaat geen recht op korting bij vertoon van de pas achteraf.

3.4.

De deelnemende bedrijven en/of organisaties zijn vrij te bepalen dat de korting niet geldt in combinatie met andere kortingen en/of aanbiedingen.

3.5.

Tussentijdse wijzingen in het aanbod van deelnemende bedrijven en/of organisaties zijn mogelijk, zonder dat de Stichting op enige wijze schadeplichtig is jegens de pashouder. Wijzigingen in aanbod worden aangegeven op de website www.stadspas-oss.nl en/of in de digitale nieuwsbrieven.

3.6.

De Stichting bepaalt het kortingsbeleid en is gerechtigd dit beleid jaarlijks per 0101 te wijzigen zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens de pashouder. Wijzigingen in beleid worden tijdig kenbaar gemaakt op de website www.stadspas-oss.nl en/of in de digitale nieuwsbrieven.

3.7.

Het is niet toegestaan de Stadspas te gebruiken op een manier die schade toebrengt aan de Stichting, haar partners en/of de deelnemende bedrijven en/of organisaties. Indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van misbruik van de Stadspasregeling is de Stichting gerechtigd de pas in te nemen zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens de pashouder.

3.8.

In geval van verlies en/of diefstal van de pas kunt u, op vertoon van een door de politie opgemaakt proces-verbaal een nieuwe pas bestellen voor € 5,-. Bestellen van een nieuwe Stadspas is mogelijk via de website www.stadspas-oss.nl, via de op de website genoemde verkoopadressen of door het invullen van de flyer die bij iedere deelnemer te verkrijgen is.

 

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1.

De Stichting is niet verantwoordelijk voor geschillen tussen de pashouder en de deelnemende bedrijven en/of organisaties.

4.2.

De Stichting draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van producten en/of diensten die door de deelnemende bedrijven en/of organisaties wordt aangeboden, noch voor fouten of nalatigheden bij de uitvoering van de Stadspasregeling.

4.3.

De Stichting is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor afwijking van de vermelde gegevens en/of voor drukfouten op de website www.stadspas-oss.nl, in nieuwsbrieven en/of andere publicaties.

4.3.

Iedere aansprakelijkheid van de Stichting en iedere aansprakelijkheid van personen die bij de uitvoering van de Stadspasregeling zijn betrokken, is uitgesloten voor zover deze niet het gevolg is van opzet of grove schuld.

 

 

Artikel 5 Privacy

5.1.

De persoonsgegevens van de pashouder worden opgeslagen in ons bestand en vertrouwelijk behandeld.

Artikel 6 Toepasselijk recht en geschillen

6.1.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Stichting partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

6.2.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 7 Vindplaats en wijziging voorwaarden

7.1.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel Oost Brabant en op te vragen via de website www.stadspas-oss.nl.

7.2.

Deze voorwaarden kunnen door de Stichting aangepast worden. Een nieuwe versie is direct na het deponeren bij de Kamer van koophandel en plaatsing op de website www.stadspas-oss.nl van kracht. De Stichting adviseert de pashouder de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

7.3.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Stadspasovereenkomst met de Stichting.